Организация танковых войск Красной Армии. Танковая рота количество танков


Танкова рота — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Позначення танкової роти армій країн НАТО

Танкова рота – тактичний підрозділ Сухопутних військ. Вона призначається для виконання тактичних завдань як самостійно, так і у взаємодії з підрозділами інших родів військ і підрозділами забезпечення та тилу, підрозділами інших військових формувань або можуть бути додані їм під час вирішення спеціальних завдань.

Танкова рота, яка додана механізованому батальйону, діє  у повному складі, а під час наступу в місті, горах, лісі може повзводно додаватися механізованим ротам. Танкова рота може діяти у головній, боковій і тильній похідних заставах.

Танкова рота може діяти в рейдовому загоні. Їй призначаються напрямок і рубежі переходу до рейдових дій та відходу після виконання бойового завдання.

Характеристики та призначення танкової роти у складі Збройних сил України:

Завдання танкової роти ЗСУ[ред. | ред. код]

1. в обороні – утримання важливих районів, рубежів і позицій, відбиття наступу противника і завдання ураження його військам, які наступають;

Побудова оборони танкової роти містить: бойовий порядок роти; систему опорних пунктів і вогневих позицій; систему вогню; систему інженерних загороджень. Основні зусилля роти в обороні зосереджуються на головному напрямі наступу противника й утриманні найбільш важливого району (об’єкта) місцевості. Бойовий порядок роти будується в один або два ешелони. Залежно від характеру місцевості взводи в опорному пункті роти можуть розташовуватися кутом назад (вперед), уступом праворуч (ліворуч) та інше розташування, яке забезпечить кращу організацію системи вогню перед фронтом і на флангах опорного пункту.

2. у наступі – п

uk.wikipedia.org

Боевой порядок и задачи танковой роты в наступлении и в обороне — Мегаобучалка

Тема 27: «Организация и вооружение танковой роты. Тактико-технические характеристики танков».

 

Организация и вооружение танковой роты.

 

Танковая рота организационно входит в состав танкового батальона и является тактическим подразделением.

Оснащенная современным вооружением, боевой и другой техникой, обладает мощным огнем, высокой подвижностью, маневренностью, броневой защитой и устойчивостью к воздействию оружия массового поражения противника.

Танковая рота состоит:

- управления роты – 7 человек;

- трех танковых взводов по три танка в каждом взводе.

В управление входит:

- командир роты;

- заместитель командира роты по воспитательной и социально-правовой работе;

- заместитель командира роты по вооружению;

- старшина роты;

- командир танка;

- старший механик – водитель;

- наводчик-оператор.

Всего в танковой роте;

- личного состава – 34 человека;

- танков Т-72 – 10 ед.

 

Вооружение одного танка:

- 125-мм пушка Д-81 ТМ, боекомплект – 39 выстрелов;

- спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, боекомплект – 2000 патронов;

- 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ, боекомплект – 300 патронов.

 

 

Боевой порядок и задачи танковой роты в наступлении и в обороне.

 

2.1. Танковая рота наступает обычно на фронте до 1 км, а на участке прорыва - на фронте до 500 м.

Танковый взвод наступает на фронте до 300 м.

Танковой роте указываются - ближайшая задача и направле­ние дальнейшего наступления.

 

 

 

Рис. 1. Предбоевой порядок усиленной танковой роты.

Положение взводов – углом назад (вариант).

 

Ближайшая задача роты первого эшелона, в том числе и танковой роты, приданной мотострелковому батальону, обычно заключается в уничтожении противника в опорном пункте взвода первого эшелона и овладении им. Направление дальнейшего наступления определя­ется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение ближай­шей задачи батальона.

Ближайшая задача роты второго эшелона при вводе ее в бой мо­жет заключаться в завершении уничтожения противника совместно с ротами первого эшелона в опорных пунктах в глубине обороны н овладении первой позицией. Направление дальнейшего наступле­ния роты второго эшелона определяется с таким расче­том, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи батальона.

Боевой порядок роты в наступлении строится в один эшелонс вы­делением резерва в составе не менее взвода.

В ходе наступления положение взводов в боевом порядке роты мо­жет быть в линию, углом вперед, углом назад, уступом вправо, ус­тупом влево.

Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним рота начинает в заранее созданном в соответствии с решением командира боевом порядке (исходном положении). Исходное положение для наступле­ния занимается ротой после необходимой перегруппи­ровки из положения обороны или с одновременной сменой обороня­ющихся подразделений.

 

 

 

Рис. 2. Боевой порядок усиленной танковой роты.

Положение взводов - углом назад (вариант).

 

 

В ходе перегруппировки (смены) рота занимает исходную позицию для наступления.

Исходные позиции танковых подразделений могут назначаться при наличии условий, обеспечивающих скрытность от наблюдения и подслушивания противника на удалении 2-4 км от переднего края его обороны. Эти позиции обычно заблаговременно оборудуются экипажами танков и подразделениями инженерных войск. От пози­ций разведываются и провешиваются пути движения танков в атаку. Из положения обороны танки могут начинать наступление непос­редственно из занимаемых ими опорных пунктов.

 

Наступление на обороняющегося противника с ходу обыч­но осуществляется из исходного района, удаление которого опреде­ляется старшим командиром.

Развертывание роты в бо­евой порядок осуществляется в ходе его выдвижения к рубежу пере­хода в атаку.

Для организованного выдвижения, развертывания и перехода в атаку роте назначаются маршруты выдвижения, исход­ный пункт, пункты развертывания в ротные и взводные колонны, рубеж перехода в атаку и рубеж безо­пасного удаления.

Исходный пункт назначается для своевременного начала выдви­жения из исходного района. Его удаление должно обеспечивать вы­тягивание колонны батальона со средствами усиления из занимае­мых районов, достижение ими установленной скорости и может со­ставлять 5-10 км от внешней границы исходного района.

Рубеж развертывания в ротные колонны назначается вне дося­гаемости огня прямой наводкой орудий, танков и установок проти­вотанковых ракетных комплексов противника на удалении 4-6 км от переднего края его обороны.

Исходный пункт, рубежи развертывания в батальонные и ротные колонны, как правило, назначаются старшим начальником.

Рубеж развертывания во взводные колонны назначается по воз­можности за складками местности в 2-3 км от переднего края оборо­ны противника.

Рубеж перехода в атаку выбирается так, чтобы выдвижение к не­му танковых и мотострелковых подразделений совершалось скрыт­но, а удаление его обеспечивало ведение действительного огня из основных видов оружия и позволяло подразделениям безостановоч­но, на максимальной скорости достичь переднего края обороны про­тивника в указанное время (“Ч”). Он может назначаться на удалении до 600 м от переднего края обороны противника, а иногда и более.

Рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов и мин (гранат)для танковых подразделений - 200 м.

 

Рота занимает опорный пункт до 1,5 км по фронту и до 1 км в глубину, а взвод - до 400 м по фронту и до 300 м в глубину.

Построение обороны роты включает боевой поря­док роты, систему опорных пунктов и огневых позиций, систему огня, систему инженерных заграждений.

Основные усилия батальона роты в обороне сосредоточиваются на ожидаемом главном направлении наступления противника и удер­жании наиболее важного района (объекта) местности. Построение обороны должно создавать нарастающее противодействие, позво­ляющее не допустить прорыва противником опор­ного пункта и создать условия для его уничтожения.

Боевой порядок роты строится в один или два эшелона. В зависимости от характера местности взводы в опорном пункте танковой роты могут располагаться углом назад, иметь уступное и другое расположение, которое обеспечивает наи­лучшую организацию системы огня перед фронтом и на флангах опорного пункта.

Опорный пункт танковой роты состоит из опорных пунктов тан­ковых взводов и позиций приданных подразделений. Приданные танковой роте мотострелковые подразделения занимают позиции обычно впереди танков, а также в промежутках между танковыми взводами и на флангах.

Для круговой обороны ротного опорного пункта широко исполь­зуются ходы сообщения, взводам назначаются дополнительные сек­торы обстрела, для огневых средств подготавливаются основные и запасные огневые позиции с учетом ведения огня в стороны флангов и в тыл. Часть огневых средств располагается в глубине. На флангах, в промежутках между взводами, в тылу опорного пункта устраива­ются заграждения. Промежутки между ротными опорными пункта­ми могут быть до 1000 м, между опорными пунктами взводов - до 300 м. Промежутки между опорными пунктами должны находиться под непрерывным наблюдением, простреливаться фланговым и пе­рекрестным огнем всех средств, особенно противотанковых, а также прикрываться огневыми засадами, огнем артиллерии и заграждени­ями. В промежутках между опорными пунктами рот (взводов) обо­рудуются траншеи и запасные позиции.

Танки располагаются в опорном пунк­те роты (взвода) по фронту и в глубину на расстоянии до 200 м друг от друга. Кроме того, при расположении танков необходимо учи­тывать возможность эффективного применения ими противотанко­вых управляемых ракет, ведения действительного огня из пушечно- пулеметного вооружения с учетом прикрытия участка местности в назначенных секторах обстрела и исключения поражения впереди обороняющихся мотострелковых подразделений. Бронетранспорте­ры располагаются на огневых позициях в глубине опорного пункта роты (взвода) в местах, обеспечивающих ведение огня из пулеметов преимущественно в стороны флангов и в промежутки. Для огневых средств кроме основных подготавливаются запасные огневые пози­ции для дежурных огневых средств, танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) временные огневые позиции.

В целях введения противника в заблуждение относительно систе­мы огня и расположения огневых средств могут назначаться кочую­щие орудия, танки и боевые машины пехоты.

Готовность системы огня определяется занятием огневыми средс­твами позиций, подготовкой данных для стрельбы, а также наличи­ем ракет и боеприпасов.

 

 

Боевые возможности танковой роты. Тактико-технические характеристики танков Т-72, Т-80, Т-90.

3.1. Слагаемыми боевых возможностей роты являются огневая мощь, ударная сила и маневренность.

Огневая мощь танковой роты выражается обычно суммарным объемом огневых задач, которые могут быть выполнены отпущенным количеством боеприпасов штатными и приданными средствами усиления. Результатом реализации огневой мощи является ущерб, выражаемый определенной степенью подавления или уничтожения противника.

К показателям огневой мощи обычно относят: количество поражаемых

объектов (целей) и степень их поражения, количество уничтожаемых средств вооружения и боевой техники противника, математическое ожидание ущерба, нанесенного группировке войск противника.

Ударная сила - это способность мотострелковых, танковых подразделений наносить мощные удары по противнику сочетанием огня и движения.

Ударная сила характеризуется, прежде всего, создаваемыми плотностями сил и средств на всем фронте наступления и на направлении сосредоточения основных усилий, т.е. количеством мотострелковых взводов, танков, орудий и минометов, противотанковых и других огневых средств на 1 км фронта наступления.

В обороне ударная сила реализуется при разгроме вклинившегося в оборону противника, т.е. при проведении контратак, завершения его разгрома и захвате указанных районов (рубежей) местности.

Маневренность - это свойство формирований различных видов вооруженных сил, родов войск и специальных войск, характеризующее степень их подвижности и способность быстро осуществлять передвижение, развертывание при подготовке и в ходе боевых действий; возможность военной техники быстро изменять скорость и направление движения.

Результатом реализации маневренности является упреждение противника в открытии огня и нанесении удара, что способствует более полному использованию огневой мощи, ударной силы и выгодного положения.

Маневренность роты в наступлении характеризуется обычно временными показателями по осуществлению маневра подразделениями.

В обороне результатом реализации маневренных возможностей подразделений является упреждение противника в захвате выгодных для обороны рубежей, наращивание усилий на угрожаемых направлениях.

 

megaobuchalka.ru

Организация подразделений Российской армии - 24 Марта 2011

Мотострелковый батальон (МСБ) является основным общевойсковым тактическим подразделением. Как правило, выполняет задачи в составе полка. Иногда используется как отдельная единица (Например, разведка боем, тактический десант и.т.д.).

 

 

Боевая техника БТР или БМП.

Общее количество личного состава:

 • Батальон на БТР - 530 чел. и 47 БТР.
 • Батальон на БМП - 498 чел. и 42 БМП.

Мотопехотные полки на БМП действуют в составе танковых дивизий.

Мотострелковая рота (МСР) - основное подразделение батальона. 110 человек личного состава. В роте 12 БТР или БМП. Мотострелковая рота всегда действует в составе батальона.

 

Миномётная батарея (МинБатр) - находится в составе каждой роты - 66 человек и 8 миномётов. Взвод управления огнём - 9 человек и два огневых взвода по 28. Расчёт миномёта 6 чел. и 3 комвзвода и командир батареи. Командир 1-го взвода старший офицер батареи.

 

Пулемётный взвод (ПВ) 18 человек и 1 БМП или БТР.

Мотострелковый взвод (МСВ) - 28 человек 3 БТР или БМП.

командирская машина отличается от остальных: средства связи, курсопрокладчик и.т.д.

Мотострелковое отделение (МО). 2 отделения по 9 человек, одно отделение - 8 человек. В каждом отделении по 1 БТР или БМП. + Комвзвода и замкомвзвода. В первом и 2-м взводах добавляются снайпер и стрелок-медик.

 

Медицинский пункт батальона (МПБ)

Отделение технического обслуживания.

Взвод снабжения

 

В батальонах на БТР: ЗРВ (Зенитно-ракетный взвод), взвод связи, противотанковый, гранатомётный взводы.

Противотанковый взвод состоит из 3-х отделений. В одном отделении 3 расчёта СПГ-9, 2 отделения по 3 расчёта Фагот. 42 человека личного состава.

СПГ-9: станковый противотанковый гранатомёт. Опасен в 2-х направлениях : расстояние от ближайшего человека до сопла - не менее 30 метров.

Фагот - противотанковый направляемый комплекс. Кумулятивная ракета и система наведения. Вероятность поражения 85%.

В машинах БМП нет противотанкового взвода т.к. на каждой машине есть своя противотанковая установка.

 

Танковый батальон мотострелкового полка 213 человек 40 танков.

 • Отделение управления
 • Отделение обслуживания

Для танков Т-62 (В остальных танках экипаж не 4 человека, а 3. Соответственно, в батальоне будет меньше личного состава)

Танковая рота: 55 человек 13 танков. Состоит из 3-х взводов: 4 танка 16 человек. Командир взвода входит в состав танкового батальона.

 

Танковый батальон танкового полка - 31 танк. В роте - 10 танков, во взводе по 3 танка и командирский танк. Остальное идентично.

Приданные подразделения поступают в прямое подчинение командира соединения. Поддерживающие подразделения прямо командиру не подчиняются.

Средства усиления в бою.

В наступлении мотострелковому батальону могут придаваться:

 • 1-2 танковые роты
 • до 1-го артиллерийского дивизиона
 • зенитно-ракетное подразделение
 • подразделение инженерных войск
 • подразделение химических войск

В обороне средств усиления дают меньше.

Мотострелковой роте могут придаваться:

 • до артиллерийской батареи
 • 1-2 танковых взвода
 • гранатомётное подразделение
 • инженерное подразделение
 • зенитное подразделение
 • химическое подразделение
 • подразделение противотанковых средств (взвод или расчет)

www.soldati-russian.ru

Танковый взвод Википедия

Танковый взвод — постоянное формирование (взвод), низшее тактическое подразделение в родах войск (сил) видов вооружённых сил, многих государств мира, составной элемент общевойскового подразделения танковых войск (бронетанковых, механизированных, и так далее).

Он предназначается для выполнения задач самостоятельно или во взаимодействии с подразделениями родов войск (сил). Обычно включает в свой состав три-пять танка (боевые машины). Танковая рота имеет три танковых взвода (10-16 танков — 3х3-5=9-15 + один танк командира роты). Сокращённое наименование — тв (два тв, 3-й тв, и так далее).

Танковый взвод ВС России

Основное вооружение тв в РФ находятся основные танки: Т-72, Т-80, Т-90, Т-14 и их модификации.

Состав танкового взвода:

Состав танкового экипажа:

Задачи танкового взвода

Характеристики и назначение танкового взвода в составе ВС России:

 • в оборонительном бою — устойчивое удержание занятых участков местности, рубежей и позиций, отражение наступления противника и нанесение поражения его наступающим подразделениям, уничтожение вклинившегося противника.
 • в наступательном бою — захват важных участков местности, уничтожение обороняющегося противника, рубежей и объектов, форсирование водных преград и преследование отходящего противника.

Танковый взвод при выполнении задачи действует, как правило, в составе роты. Танковый взвод может действовать в разведке, в штурмовой группе, засаде, боевом охранении, во время передвижения в походной заставе, а при расположении на месте — в сторожевой заставе.

В разведке, боевом, походном и сторожевом охранении танковый взвод может действовать самостоятельно.

Организация танкового взвода ВС Украины

В состав танкового взвода Армии Украины входят три танка и 9 человек личного состава. В сентябре 2017 года на тактических учениях по стандартам NATO впервые в Вооруженных силах Украины взвод составил 4 танка.

На вооружении находятся танки: Т-64А, Т-72, Т-80, Т-90 и их модификации.

Состав танкового взвода:

1. Командир взвода

2. Три танковых экипажа

Состав танкового экипажа:

1. Командир танка

2. Наводчик

3. Механик-водитель

Танковый взвод армии США

В состав танкового взвода армии США входят 4 танка M1 Aбрамс и 16 человек личного состава.

Экипаж танка состоит из:

1. командира танка (командира взвода)

2. наводчика-оператора

3. механика-водителя

4. заряжающего

Действия танкового взвода в наступлении и обороне

В наступательном бою танковый взвод обычно действует в составе танковой роты во взаимодействии со стрелками (пехотой). Главная задача взвода — уничтожение пехоты и танков противника. Получив от командира роты приказ на наступление, в период расположения части на оборонительных позициях, командир взвода при наличии времени совместно с командирами и механиками-водителями танков проводит разведку противника, местности и исходных позиций. Особое внимание он обращает на расположение противотанковых препятствий и огневых средств противника. На основании данных разведки командир взвода указывает командирам танков порядок преодоления препятствий, подавления огневых средств противника и ориентирования в движении. Направления движения танков с исходной позиции в расположение противника должны быть изучены и обозначены. На основе полученной задачи командир взвода после разведки на местности отдает устный боевой приказ об атаке.

С выходом на исходную позицию командир взвода располагает взвод в боевом порядке, маскирует танки, ведет непрерывное наблюдение за сигналами командира роты и держит взвод в боевой готовности № 1. Перед выходом в атаку танки заводятся по сигналу командира роты. Атака начинается по сигналу командира роты; командир взвода подает сигнал: «Вперёд», и ведет взвод в атаку по указанному направлению, сохраняя свое место в боевом порядке роты; в некоторых случаях, при наличии препятствий или при значительном расстоянии от переднего края обороны противника, взвод движется с исходной позиции в расчленённом или походном строю, принимая боевой порядок на ходу.

С подходом к зоне действительного противотанкового огня противника взвод с максимальной скоростью атакует противника. Проходя боевые порядки своей пехоты, взвод открывает интенсивный огонь с ходу из пушек и пулеметов, врывается на передний край обороны противника и уничтожает его пехоту.

В обороне танковый взвод применяется: для контратак противника; для содержания отдельных пунктов, переправ до подхода своей пехоты; для действий в засаде; при отсутствии топлива. При расположении в обороне командир взвода, получив от командира роты задачу, располагает взвод на указанной позиции, окапывает и маскирует танки, организует наблюдения, измеряет расстояние до ориентиров (рубежей), готовит исходные данные для ведения огня и составляет огневую карточку взвода. Каждому танку указываются основной и дополнительный секторы обстрела и наблюдения. Кроме основных огневых позиций, для каждого танка выбираются и готовятся одна-две запасные позиции.

Командир взвода обязан обеспечить постоянную готовность взвода к отражению нападения наземного и воздушного противника, поддерживать маскировочную дисциплину, иметь непрерывную связь с командиром роты и соседями. Танковый взвод должен упорно обороняться и может отходить только по приказу командира роты. Личный состав взвода должен знать установленные сигналы взаимодействия с пехотой и артиллерией и место их подачи.

См. также

Литература

 • Боевой устав Сухопутных войск, часть III (взвод, отделение, танк), введенный в действие приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС Союза ССР № 45, от 1989 года;
 • Боевой устав Сухопутных войск, часть II (батальон, рота), введенный в действие приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС Союза ССР № 50, от 1982 года;
 • Бойовий статут сухопутних військ ЗСУ. Частина ІІІ. Взвод, відділення, танк. − К.: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2010

Ссылки

wikiredia.ru

Танковая рота - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Танковая рота

Cтраница 1

Танковая рота усиливается секцией Ред Аи. Мотопехотный батальон усиливается танковой ротой. Батальон средних танков усиливается минометным взводом. Взвод ремонта и обеспечения усиливается за счет ремонтной секции. Разведывательный вэвод усиливается секцией наземного наблюдения.  [1]

Танковые роты поддерживаются ЗУРО Ред Аи. Взвод средних танков поддерживается разведывательным взводом. Танковая рота А поддерживается минометным огнем. Батальон средних танков поддерживается двумя секциями Ред Аи.  [2]

Сколько танковых рот придано батальонной тактической группе. Сколько батарей 155-мм гаубиц придано вашей тактической группе. Сколько саперных взводов придано вашей тактической группе. Сколько взводов связи придано батальонной тактической группе.  [3]

Сколько танковых рот предусмотрено в танковом батальоне. Сколько средних танков положено меть в каждой роте. Сколько сержантов предусматривает штат взвода средних та нков. Сколько офицеров штаба предусмотрено штатом штаба батальона. Сколько легких танков предусмотрено штатом разведывательного взвода.  [4]

Входит ли танковая рота в состав батальонной тактической группы. Входит ли батарея 155-мм гаубиц в состав батальонной тактической группы. Входит ли отделение ПТУР Toy в состав танколехотной тактической группы. Входит ли комплект ЗУРО Ред Аи в состав пехотно-танковой тактической группы.  [5]

Сколько танков положено каждой танковой роте по штату.  [6]

Из скольких танковых взводов состоит танковая рота.  [7]

Сколько танков положено по штату каждой танковой роте.  [8]

Облплапом заведовал Г. М. Дрюченко, старый мой знакомый, с которым мы служили еще в Забайкалье в одной танковой роте.  [9]

Сколько мотопехотных рот входит в состав батальонной тактической группы. Сколько танковых рот входит в состав батальонной тактической группы. Сколько батарей 155-мм гаубиц входит в состав батальонной тактической группы. Сколько танковых взводов входит в состав танкопехотной тактической группы. Сколько пехотных взводов входит в состав пехотно-танковой тактической группы.  [10]

Танковая рота усиливается секцией Ред Аи. Мотопехотный батальон усиливается танковой ротой. Батальон средних танков усиливается минометным взводом. Взвод ремонта и обеспечения усиливается за счет ремонтной секции. Разведывательный вэвод усиливается секцией наземного наблюдения.  [11]

Танковые роты поддерживаются ЗУРО Ред Аи. Взвод средних танков поддерживается разведывательным взводом. Танковая рота А поддерживается минометным огнем. Батальон средних танков поддерживается двумя секциями Ред Аи.  [12]

Мотопехотный батальон состоит из пяти рот. Мотопехотные роты состоят из взводов. Танковая рота состоит из трех взводов средних танков. В состав батальонов средних танков входят роты средних танков. Мотопехотная батальонная тактическая группа состоит из мотопехотных и танковых рот и других подразделений. Танкопехотная ротная тактическая группа имеет в своем составе танковые и мотопехотные взводы.  [13]

Мотопехотный батальон состоит из пяти рот. Мотопехотные роты состоят из взводов. Танковая рота состоит из трех взводов средних танков. В состав батальонов средних танков входят роты средних танков. Мотопехотная батальонная тактическая группа состоит из мотопехотных и танковых рот и других подразделений. Танкопехотная ротная тактическая группа имеет в своем составе танковые и мотопехотные взводы.  [14]

Страницы:      1

www.ngpedia.ru

Организация танковых войск Красной Армии. Советские танки Второй мировой войны

Организация танковых войск Красной Армии

Накануне Великой Отечественной войны автобронетанковые войска Красной Армии (следует отметить, что наименование этого рода войск несколько раз менялось: перед войной они назывались «автобронетанковые», а с конца 1942 года — «бронетанковые и механизированные войска») состояли из механизированных корпусов, нескольких танковых дивизий и танковых полков, входивших в кавалерийские дивизии. Имевшиеся до середины 1940 года войсковые танковые части и подразделения и части Резерва Главного Командования (РГК) при формировании механизированных корпусов были направлены на их укомплектование.

К началу войны в разной стадии формирования находилось 29 механизированных корпусов, состоявших из двух танковых, одной моторизованной дивизий, мотоциклетного полка, отдельного батальона связи, отдельного инженерного батальона и других корпусных подразделений.

В целом, с учётом корпусных частей и подразделений, механизированный корпус должен был иметь свыше 36 тыс. человек, 1031 танк (в том числе 546 КВ и Т-34), 358 орудий и миномётов, 268 бронемашин.

Однако следует отметить, что одновременное развёртывание столь большого количества корпусов не соответствовало имевшимся в то время возможностям по обеспечению их личным составом, боевой техникой, вооружением и автотранспортом. К середине 1941 года абсолютное большинство указанных соединений было недоукомплектовано. Нехватка боевой техники и вооружения, а также высокоманёвренный характер боевых действий начального периода войны поставили советское командование перед необходимостью изменений в организационной структуре танковых частей. В конце июля 1941 года началось упразднение механизированных корпусов, продолжавшееся до сентября. Танковые дивизии передавались в подчинение командующих армиями, а моторизованные реорганизовывались в стрелковые дивизии.

В то же время из механизированных корпусов, находившихся во внутренних военных округах, было создано 10 танковых дивизий. В своём составе они должны были иметь два танковых, моторизованный и артиллерийско-противотанковый полки, разведывательный батальон, зенитный дивизион и другие подразделения.

В конце августа 1941 года народный комиссар обороны утвердил штат танковой бригады полкового состава на 93 танка. Танковый полк бригады состоял из трёх танковых батальонов. Один батальон планировалось укомплектовать тяжёлыми и средними танками, два других — лёгкими. Уже в сентябре в танковых батальонах полка произошли изменения в сторону уменьшения количества танков, после чего в бригаде стало 67 машин. Опыт применения бригад полкового состава выявил ряд недостатков в их организации. Так, наличие промежуточной инстанции (полка) усложняло управление, командир и штаб бригады иногда лишались возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. Учитывая всё это, в сентябре началось формирование бригад батальонного состава.

Одновременно с созданием новых танковых бригад происходило формирование отдельных танковых батальонов. Основной причиной их появления, как показала боевая практика, стала необходимость усиления ими стрелковых дивизий, оборонявших важные направления или рубежи, поскольку дробление бригад для этой цели приводило к распылению их усилий, усложняло управление подразделениями и затрудняло материально-техническое обеспечение.

Первый штат отдельного танкового батальона военного времени приняли в том же сентябре 1941 года. По этому штату батальон должен был иметь три танковые роты (одна рота средних и две роты лёгких танков). Штатом предусматривалось иметь 130 человек и 29 танков. Вскоре выявилась потребность и в более мощных танковых батальонах, в составе которых имелись бы и тяжёлые танки. Такие батальоны создали в ноябре 1941 года. Они должны были состоять из роты тяжёлых танков двухвзводного состава, роты средних и двух рот лёгких танков. Всего в таком батальоне предусматривалось иметь 202 человека и 36 танков (тяжёлых — 5, средних — 11, лёгких — 20).

В 1941-м и зимой 1942 года отдельные танковые батальоны содержались и по другим, причём различным, штатам. Это объяснялось главным образом условиями формирования частей, на укомплектование которых поступала имевшаяся в резерве материальная часть. Нередко по количеству боевых машин отдельные батальоны превосходили танковые бригады.

В начале января 1942 года началось формирование танковых бригад для конницы и пехоты. Предполагалось, что по своему составу они будут лёгкими, с минимальным числом подразделений обеспечения и обслуживания. В каждой такой бригаде предусматривалось иметь по штату 372 человека и по 46 танков. (В танковой бригаде для пехоты должно было быть 10 тяжёлых, 16 средних и 20 лёгких танков; в танковой бригаде для конницы предусматривалось иметь 20 средних и 26 лёгких машин.) Однако сформировать необходимое количество таких бригад не представлялось возможным. В феврале 1942 года было принято решение создать танковые бригады в составе 282 человек, 27 танков и включить их в штат стрелковых дивизий. Но и таких бригад удалось сформировать крайне мало.

Полученный опыт ведения боевых действий зимой 1941/42 года подтвердил правильность разработанной у нас в конце 20-х годов теории глубокой наступательной операции. Практика войны показала, что отсутствие в составе фронтов и армий крупных танковых соединений не позволяло в полном объёме решать такую важную задачу наступления, как развитие тактического успеха в оперативный.

Поэтому с марта 1942 года начали формирование первых четырёх танковых корпусов, которые имели в своём составе управление корпуса, вначале две, а вскоре три танковые и мотострелковую бригады. По этому штату в корпусе должно было насчитываться 5603 человека и 100 танков (из них 20 тяжёлых КВ, 40 средних Т-34 и 40 лёгких Т-60 или Т-70). В создаваемых соединениях совершенно не предусматривались артиллерийские части, инженерно-сапёрные, разведывательные подразделения, а также свой корпусной тыл. Управление корпуса фактически состояло из небольшой группы офицеров, предназначавшейся для координации боевых действий бригад.

Первый опыт боевого применения таких корпусов весной 1942 года на воронежском и других направлениях показал, что новые соединения не обладали необходимой оперативно-тактической самостоятельностью при ведении боевых действий, что отрицательно сказывалось на их результатах.

В июле 1942 года в штат корпуса были включены отдельный гвардейский миномётный дивизион, насчитывавший 250 человек и 8 реактивных установок БМ-13, разведывательный и мотоциклетный батальоны. Несколько позже в корпус поступили две подвижные ремонтные базы, а также рота подвоза ГСМ для обеспечения второй заправкой топлива и масла.

Параллельно с развёртыванием танковых корпусов в мае 1942 года начали создаваться танковые армии (ТА).

Первые две танковые армии (3-ю и 5-ю) сформировали в мае — июне 1942 года. В конце июля этого же года непосредственно на Сталинградском фронте с использованием полевых управлений 38-й и 28-й армий были созданы соответственно 1-я и 4-я танковые армии, которые примерно через месяц расформировали.

Первоначально боевой состав ТА определялся директивами на их формирование и был неодинаковым. Опыт применения танковых армий летом 1942 года в оборонительных и наступательных операциях на воронежском направлении (5 ТА), в районе Козельска (3 ТА) и особенно в контрнаступлении под Сталинградом (5 ТА) позволил сделать ряд важных выводов о их боевых возможностях и организационной структуре. Наличие в них стрелковых дивизий, танковых и кавалерийских корпусов, обладавших различными боевыми возможностями и подвижностью, отрицательно сказывалось на организации, осуществлении взаимодействия, управления и материально-технического обеспечения. В целом ТА оказались громоздкими, неманёвренными и трудноуправляемыми.

В сентябре 1942 года начали формирование механизированных корпусов (МК), при этом учитывался опыт создания корпусов танковых. Поэтому уже в самом начале в новые соединения включались части и подразделения специальных войск. Однако организация корпусов всё же была неодинаковой. Так, например, 1-й и 2-й механизированные корпуса имели по три механизированные и по одной танковой бригаде, истребительно-противотанковый и зенитно-артиллерийский полки, дивизион гвардейских миномётов, бронеавтомобильный, ремонтно-восстановительный батальоны, а также инженерно-минную роту, роты управления и подвоза ГСМ. 3-й и 5-й механизированные корпуса вместо одной имели по две танковых бригады, а 4-й и 6-й корпуса вместо танковых бригад были укомплектованы каждый двумя отдельными танковыми полками.

Таким образом, из шести механизированных корпусов, полностью сформированных к началу 1943 года, имелось три типа организации, что сказывалось на численном составе новых соединений. В частности, по танкам это выглядело следующим образом. 1-й и 2-й МК должны были иметь по 175, 3-й и 5-й — по 224, а 4-й и 6-й — по 204 танка. Однако основным являлся штат, по которому содержались два первых корпуса. Этот штат стал основой для формирования всех новых корпусов, на него же в последующем были переведены корпуса, имевшие другую организацию.

В первой половине 1942 года танковые бригады, как отдельные, так и входившие в состав корпусов, формировались и укомплектовывались по различным штатам. Наличие в составе бригад батальонов и рот, имевших тяжёлые, средние и лёгкие танки, отрицательно сказывалось на их применении. В июле 1942 года был утверждён единый штат для всех танковых бригад, на который постепенно переводились ранее созданные бригады.

Механизированные бригады начали создаваться в сентябре 1942 года, то есть с момента формирования механизированных корпусов. Кроме того, имелось несколько отдельных механизированных бригад.

В 1942 году было сформировано необходимое количество мотострелковых бригад, которые включались в состав танковых корпусов, а несколько подобных бригад сделали отдельными. Все бригады создавались по единому штату и должны были иметь в своём составе три мотострелковых батальона. артиллерийский и зенитно-артиллерийский дивизионы, а также подразделения обеспечения и обслуживания.

Наряду с формированием отдельных танковых бригад, предназначавшихся для поддержки пехоты, в сентябре 1942 года началось формирование отдельных танковых полков, которыми также предполагалось усиливать стрелковые соединения. Организация такого полка была аналогична организации танкового полка механизированной бригады.

Почти одновременно, в октябре 1942 года, стали создавать отдельные тяжёлые танковые полки прорыва РГК. По штагу полк состоял из четырёх рот (в каждой по 5 танков) и роты технического обеспечения. Всего в нём должно было насчитываться 214 человек и 21 тяжёлый танк КВ. На укомплектование этих полков направлялись тяжёлые танки, изъятые из смешанных отдельных танковых батальонов и расформировывающихся в это время тяжёлых танковых бригад, созданных в небольшом количестве летом 1942 года.

В результате осуществления в 1942 году поистине грандиозной программы строительства танковых войск к январю 1943 года в Красной Армии имелось две танковых армии, 24 танковых (из них два — в стадии формирования), 8 механизированных (два из них завершали формирование) корпусов, а также значительное количество различных бригад, полков и батальонов, предназначавшихся для совместных действий с пехотой.

В дальнейшем совершенствование организационной структуры бронетанковых и механизированных войск Красной Армии продолжалось.

Так, для усиления противотанковых возможностей мотострелкового батальона танковой бригады в январе 1943 года в его штат включили роту противотанковых ружей, а в марте — зенитно-пулемётную роту. Более существенные изменения произошли в конце 1943 года, когда был принят новый штат танковой бригады. В связи с принятием на вооружение танка Т-34–85, экипаж которого состоял из пяти человек (что, впрочем, не всегда соблюдалось), рота противотанковых ружей мотострелкового батальона в апреле 1944 года была обращена на доукомплектование экипажей новых танков. На этот штат танковые бригады переводились постепенно, прежде всего бригады, входившие в состав танковых и механизированных корпусов. В дальнейшем, вплоть до конца войны, организация танковой бригады практически не изменялась.

В январе 1943 года в целях усиления ударной силы механизированной бригады в штат танкового полка была введена ещё одна рота средних танков. Общее количество танков в полку осталось прежним — 39. Однако средних танков стало 32, вместо ранее имевшихся 23, а лёгких уменьшилось на 9 машин. В феврале этого же года из бригады был исключён зенитно-артиллерийский дивизион, а вместо него введена зенитно-пулемётная рота. Одновременно в штат включили инженерно-минную роту, а все автомобили, предназначавшиеся для перевозки личного состава мотострелковых батальонов, свели в бригадную автороту.

Дальнейшие изменения в организации механизированной бригады происходили преимущественно в связи с совершенствованием организации её танкового полка. Так, в феврале 1944 года танковый полк перевели на новый штат, по которому в нём имелось три танковых роты, укомплектованных только средними танками. В результате в полку стало 35 танков Т-34, а лёгкие танки из штата были исключены. После этого до конца войны в бригаде не происходило никаких изменений.

В целях усиления огневой мощи танкового корпуса в январе 1943 года в его штат включаются миномётный полк РГК (36 120-мм миномётов) и самоходно-артиллерийский полк РГК (25 САУ). Несколько позже в состав некоторых корпусов ввели резерв танков (40 машин) с экипажами и 100 шофёров. Одновременно были увеличены возможности роты подвоза ГСМ.

В феврале вместо инженерно-минных рот в состав корпуса включили сапёрный батальон, а в марте — зенитно-артиллерийский полк. В апреле в штат корпуса ввели истребительно-противотанковый артиллерийский полк (20 45-мм пушек) и истребительно-противотанковый дивизион (12 85-мм зенитных пушек). Однако уже в августе 1943 года их заменили двумя самоходно-артиллерийскими полками (СУ-76 и СУ-152). В октябре в отдельных танковых корпусах, а в ноябре во всех остальных вместо бронеавтомобильного батальона вводится отдельный мотоциклетный батальон, в который вошли две мотоциклетные, танковая роты, рота бронетранспортёров и истребительно-противотанковая артиллерийская батарея.

В августе 1944 года в целях повышения огневых возможностей корпуса в его состав включили лёгкий артиллерийский полк, в котором имелось 24 76-мм пушки.

Из сказанного следует, что организация танкового корпуса совершенствовалась главным образом в направлении увеличения огневой и ударной силы, повышения подвижности и самостоятельности корпуса при ведении боевых действий.

Организация механизированного корпуса совершенствовалась также с учётом опыта его боевого применения и в связи с поступлением в войска новой боевой техники. В январе 1943 года из состава механизированной бригады был исключён зенитно-артиллерийский дивизион, а из корпуса — армейский полк ПВО. Одновременно в состав корпуса ввели миномётный полк (36 120-мм миномётов), самоходно-артиллерийский полк смешанного состава (8 СУ-122, 17 СУ-76), а также резерв танков (40 танков и 147 членов экипажей) и 100 шофёров. В феврале вместо инженерно-минной роты в корпус включили сапёрный батальон, а в марте роту управления переформировали в батальон связи. В это же время в штат корпуса поступил зенитно-артиллерийский полк (16 37-мм пушек, 16 ДШК). В апреле в штат был введён истребительно-противотанковый артиллерийский полк и авиационное звено связи — 3 самолёта. В мае корпус получил истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион и роту химической защиты. В августе 1943 года взамен истребительно-противотанкового полка в штат корпуса ввели самоходно-артиллерийский полк СУ-76 (21 установка), а вместо истребительно-противотанкового дивизиона — полк СУ-85 (16 установок и один танк Т-34).

В это же время из штатов механизированных корпусов, входивших в состав таковых армий, исключили бронеавтомобильные, а вместо них ввели отдельные мотоциклетные батальоны.

В 1944 году танковый полк механизированной бригады был переведён на новый штат. В результате в полку стало 35 средних танков, а лёгкие танки исключили совсем.

Что касается танковых армий, то в конце января 1943 года состоялось специальное заседание ГКО, посвящённое выработке положений об их формировании. Предварительно по этому вопросу были заслушаны мнения некоторых видных военачальников. Все сошлись на том, что из танковых армий необходимо прежде всего изъять немоторизованные стрелковые дивизии и организационно выделить их танковое ядро. Таким образом, танковые армии должны были иметь в своём составе, как правило, два танковых и один механизированный корпуса, зенитно-артиллерийскую дивизию, гвардейский миномётный, гаубичный артиллерийский, истребительно-противотанковый и мотоциклетный полки. В качестве частей обеспечения предусматривались полк связи, авиационный полк связи (самолёты По-2), инженерный батальон, автомобильный полк и два ремонтно-восстановительных батальона. К тыловым частям и учреждениям относились подразделения и части обслуживания полевого, управления армии, продовольственные, обозно-вещевые, медицинские и химические учреждения, органы артиллерийского снабжения, снабжения ГСМ, а также части по сбору, приёму и эвакуации трофейного имущества. Однако следует отметить, что состав танковых армий определялся приказами на их формирование и был неодинаковым. Так, например, из 64 наступательных операций, проведённых танковыми армиями указанного выше состава, в 32 случаях они действовали в двухкорпусном составе. Только одна танковая армия (3-я гвардейская) в ходе всей войны имела три корпуса.

В начале 1944 года было принято решение ввести в состав танковых армий самоходно-артиллерийские и лёгкие артиллерийские бригады. К концу сентября 1944 года все шесть танковых армий уже имели эти бригады. Однако для успешного проведения операций танковые армии усиливались артиллерийскими и истребительно-противотанковыми бригадами и полками.

В конце войны танковая армия трёхкорпусного состава, как правило, имела свыше 50 тыс. человек, 850–920 танков и САУ, около 800 орудий и миномётов, более 5 тыс. автомобилей. Однако в подавляющем большинстве наступательных операций танковые армии не имели полного комплекта людей, вооружения и боевой техники.

В феврале 1944 года упоминавшиеся выше тяжёлые танковые полки прорыва перевели на новые штаты, и они стали именоваться тяжёлыми танковыми полками. В новых полках насчитывалось 375 человек, четыре танковых роты ИС-2 (21 танк), рота автоматчиков, сапёрный и хозяйственный взводы, полковой медицинский пункт. При формировании этих полков им присваивалось почётное наименование «гвардейский».

Отдельные танковые полки тоже были переформированы. Суть этой реорганизации, проведённой в начале 1944 года, состояла в исключении из них лёгких танков, усиления подразделений обеспечения и обслуживания. В целом в полку должно было быть 386 человек и 35 танков.

В декабре 1944 года начали формирование отдельных гвардейских тяжёлых танковых бригад. Организационно бригада состояла из трёх тяжёлых танковых полков, моторизованного батальона автоматчиков, подразделений обеспечения и обслуживания. Всего в бригаде насчитывалось по штату 1666 человек, 65 тяжёлых танков ИС-2, три самоходно-артиллерийских установки СУ-76, 19 бронетранспортёров и 3 бронемашины.

Кроме рассмотренных частей и соединений, в танковых войсках имелись танковые полки и бригады специального назначения. В середине 1943 года был сформирован инженерно-танковый полк. В него входили две танковые роты Т-34 и подразделения обеспечения. В полку насчитывалось 22 средних танка, 18 тралов и средства их транспортировки.

Здесь кратко рассмотрена организация танковых частей и соединений. Однако это не означает, что полки, бригады и корпуса были все одинаковыми по укомплектованности. Реально, особенно в танковых и механизированных корпусах, имелись значительные несоответствия с их основными штатами.

В целом же следует отметить, что в годы войны организационная структура танковых войск находилась в полном соответствии со способами ведения боевых действий и в значительной степени способствовала достижению высокой боевой эффективности этого рода войск.

Сокращения, принятые в схемах:

БМП — батальонный медицинский пункт,

ГАП — гаубичный артиллерийский полк,

ЗПУ — зенитно-пулемётная установка,

MЗА — малокалиберная зенитная артиллерия,

МСБ — мотострелковый батальон,

МСП — мотострелковый полк,

ОЗАД — отдельный зенитно-артиллерийский дивизион,

ПТА — противотанковая артиллерия,

ПТД — противотанковый дивизион,

ПТО — противотанковая оборона,

ПТР — противотанковое ружьё,

РТО — рота технического обслуживания,

ТБ — танковый батальон,

ТП — танковый полк.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

military.wikireading.ru

Танковый взвод — WiKi

Танковый взвод ВС России

На основном вооружении тв находятся основные танки: Т-72, Т-80, Т-90, Т-14 и их модификации.

Состав танкового взвода:

Состав танкового экипажа:

Задачи танкового взвода

Характеристики и назначение танкового взвода в составе ВС России:

 • в оборонительном бою — устойчивое удержание занятых районов местности, рубежей и позиций, отражение наступления противника и нанесение поражения его наступающим подразделениям,  уничтожение вклинившегося противника.
 • в наступательном бою — захват важных участков местности, уничтожение обороняющегося противника, рубежей и объектов, форсирование водных преград и преследование отходящего противника.

Танковый взвод при выполнении задачи действует, как правило, в составе роты (взвода). Танковый взвод может действовать в разведке, в штурмовой группе, засаде, боевой охране, во время передвижения в походной охране, а при расположении на месте — в сторожевой охране.

В разведке, боевой, походной и сторожевой охране танковый взвод может действовать самостоятельно.

Организация танкового взвода ВС Украины

В состав танкового взвода Армии Украины входят три танка и 9 человек личного состава. В сентябре 2017 года на тактических учениях по стандартам NATO впервые в Вооруженных силах Украины взвод составил 4 танка.

На вооружении находятся танки: Т-64А, Т-72, Т-80, Т-90 и их модификации.

Состав танкового взвода:

1. Командир взвода

2. Три танковых экипажа

Состав танкового экипажа:

1. Командир танка

2. Наводчик

3. Механик-водитель

Танковый взвод армии США

В состав танкового взвода армии США входят 4 танка M1 Abrams и 16 человек личного состава.

Экипаж танка состоит из:

1. командира взвода (командир танка)

2. наводчика-оператора

3. механика-водителя

4. заряжающего

Действия танкового взвода в наступлении и обороне

В наступательном бою танковый взвод обычно действует в составе танковой роты во взаимодействии со стрелками (пехотой). Главная задача взвода — уничтожение пехоты и танков противника. Получив от командира роты приказ на наступление, в период расположения части на оборонительных позициях, командир взвода при наличии времени совместно с командирами и механиками-водителями танков проводит разведку противника, местности и исходных позиций. Особое внимание он обращает на расположение противотанковых препятствий и огневых средств противника. На основании данных разведки командир взвода указывает командирам танков порядок преодоления препятствий, подавления огневых средств противника и ориентирования в движении. Направления движения танков с исходной позиции в расположение противника должны быть изучены и обозначены. На основе полученной задачи командир взвода после разведки на местности отдает устный боевой приказ об атаке.

С выходом на исходную позицию командир взвода располагает взвод в боевом порядке, маскирует танки, ведет непрерывное наблюдение за сигналами командира роты и держит взвод в боевой готовности № 1. Перед выходом в атаку танки заводятся по сигналу командира роты. Атака начинается по сигналу командира роты; командир взвода подает сигнал: «Вперёд», и ведет взвод в атаку по указанному направлению, сохраняя свое место в боевом порядке роты; в некоторых случаях, при наличии препятствий или при значительном расстоянии от переднего края обороны противника, взвод движется с исходной позиции в расчленённом или походном строю, принимая боевой порядок на ходу.

С подходом к зоне действительного противотанкового огня противника взвод с максимальной скоростью атакует противника. Проходя боевые порядки своей пехоты, взвод открывает интенсивный огонь с ходу из пушек и пулеметов, врывается на передний край обороны противника и уничтожает его пехоту.

В обороне танковый взвод применяется: для контратак противника; для содержания отдельных пунктов, переправ до подхода своей пехоты; для действий в засаде; при отсутствии топлива. При расположении в обороне командир взвода, получив от командира роты задачу, располагает взвод на указанной позиции, окапывает и маскирует танки, организует наблюдения, измеряет расстояние до ориентиров (рубежей), готовит исходные данные для ведения огня и составляет огневую карточку взвода. Каждому танку указываются основной и дополнительный секторы обстрела и наблюдения. Кроме основных огневых позиций, для каждого танка выбираются и готовятся одна-две запасные позиции.

Командир взвода обязан обеспечить постоянную готовность взвода к отражению нападения наземного и воздушного противника, поддерживать маскировочную дисциплину, иметь непрерывную связь с командиром роты и соседями. Танковый взвод должен упорно обороняться и может отходить только по приказу командира роты. Личный состав взвода должен знать установленные сигналы взаимодействия с пехотой и артиллерией и место их подачи.

См. также

Литература

 • Боевой устав Сухопутных войск, часть III (взвод, отделение, танк), введенный в действие приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС Союза ССР № 45, от 1989 года;
 • Боевой устав Сухопутных войск, часть II (батальон, рота), введенный в действие приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС Союза ССР № 50, от 1982 года;
 • Бойовий статут сухопутних військ ЗСУ. Частина ІІІ. Взвод, відділення, танк. − К.: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2010

Ссылки

ru-wiki.org